نویسنده = �������������� �������� ������
بهبود ضریب انتقال جرم کربن دی اکسید در آب توسط به کارگیری موج فراصوت

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 165-173

محمود محمودی مرجانیان؛ شاهرخ شاه حسینی؛ امین رضا انصاری