نویسنده = ���������� �������������� ����������������
بازیابی گازهای همراه نفت و فلر به منظور تولید سوخت و انرژی

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 293-304

امیرحسین خلیلی گرکانی