نویسنده = �������� ���������� ���������������� ������������
حذف جذبی BTEX از محلول آبی توسط چارچوب آلی فلزی MOF-199

دوره 40، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 167-175

معصومه غیاث آبادی فراهانی؛ علی خانلرخانی؛ محمود کاظم زاد؛ بهزاد آقابراری