نویسنده = ���������� ����������
بررسی اثر زیرلایه ی حمایت کننده بر عملکرد تراوش تبخیری غشاهای شبکه مرکب حمایت شده برای جداسازی آب و ایزوپروپانول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

زهره رییسی؛ احمد محب؛ مرتضی صادقی؛ محدثه نجفی