نویسنده = �������� �������� ����������
اصلاح غشاهای نانو تصفیه توسط نانوذره‌های آهن اکسید و گرافن اکسید

دوره 40، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 75-87

عبدالرضا مقدسی؛ سمانه بنده علی؛ سیما کرمی