نویسنده = ���������������� ����������
مدل‌سازی بازده استخراج آنتول رازیانه در ستون RSDC با روش‌ RSM و ANN

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 285-293

محمد محمدی؛ حسین بهمنیار؛ هدایت عزیزپور؛ حجت اله مرادی