نویسنده = ������������������������������� ��������
تأثیر نسبت Cu/Zn بر روی ریخت شناسی و فعالیت کاتالیستی نوری نانوکامپوزیت Cu2O/ZnO

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 15-25

عباس عبدالحسین‌زاده؛ سعید شیبانی