نویسنده = بوالحسنی، اکبر
بررسی آزمایشگاهی تشکیل کک در ساختار کاتالیست صنعتی Pd-Ag/α-Al2O3

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 239-246

پوریا پاکدامن؛ علی حفیظی؛ محمدرضا رحیم پور؛ علی درویشی؛ اکبر بوالحسنی