نویسنده = �������������� �������� ������
بررسی عصاره ترخون به عنوان بازدارنده مؤثر برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 341-348

محمد حسن شهدادی؛ سید محمد علی حسینی؛ راضیه رضوی؛ عفت جمالی زاده