نویسنده = ������������ ������
ساخت سیلیکاژل دانسیته پایین با استفاده از مایع‌های فوق بحرانی

دوره 32، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-16

ابراهیم بختیاری دوست؛ علی اصغر احتشامی؛ قیس رخشان؛ اصغر کرمی