نویسنده = ���������� ���������� �������� ������
بررسی فرایند جداسازی مخلوط پروپان و پروپیلن با استفاده از جاذب آلی – فلزی Cu-MOF-74

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 155-166

حسن عابدینی؛ احمد شریعتی؛ محمد رضا خسروی نیکو