نویسنده = ���������� �������� ����������������
ارزیابی و بهبود روش اختلاط تماس تعادلی در سامانه های گاز میعانی همراه با مطالعه های موردی از مخازن ایران

دوره 32، شماره 3، آذر 1392، صفحه 79-91

محمدهادی پرهام وند؛ شهاب گرامی؛ محمدعلی عمادی؛ احسان مؤمنی