نویسنده = �������� ������������ ��������
طراحی لیگاندهای گازانبری فولرن از روش واکنش حلقه زائی

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 273-281

مریم عنافچه؛ سارا حسین غانمی