نویسنده = ������������ ����������������
شناسایی مخاطرات فرایندی و تحلیل دینامیک ریسک در تاسیسات بحرانی یک ایستگاه تقویت فشار گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

سروش برادران؛ محمدامین ثباتی؛ فاطمه رشیدی