نویسنده = �������������� �������� ������
بررسی ویژگی های عبوردهی غشای نانو کامپوزیتی PEBA/PVA با کاربرد نانو لوله کربنی برای جداسازی CO2 و CH4

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 195-203

احمد بحرینی؛ آرزو قادی؛ حبیب اله بحرینی؛ راضیه عظیم پناه