نویسنده = ���������������� ����������
مطالعه تجربی جذب کربن‌دی‌اکسید با استفاده از محلول آبی پتاسیم هیدروکسید

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 115-126

زهرا رستگار؛ احد قائمی؛ منصور شیروانی


مطالعه تجربی اثر دوران بدنه سیکلون بر روی ‌بازده سیکلون‌ها

دوره 39، شماره 3، آبان 1399، صفحه 259-266

سید سامان صالح یار؛ منصور شیروانی؛ احد قائمی


مدل اصلاح‌ شده حرکت مواد در استوانه‌های دوار

دوره 35، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 111-123

محمدرضا ی وسفی؛ سلمان موحدی راد؛ منصور شیروانی