نویسنده = �������������� ����������
بررسی اثر گرفتگی رگ بر میزان تنش وارده بر دیواره آن

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 225-231

فاطمه بهادری؛ نجیبه علیزاده؛ مجید حاجی حسینلو