نویسنده = شهریار عصفوری
بررسی مدل غیرفیک برای محاسبه ضریب نفوذ کربن دی اکسید درآب با روش کاهش فشار

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 203-214

فرشته زارعی؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری؛ حسین رهیده


مدل سازی جذب انتخابی گاز هیدروژن سولفید توسط محلول متیل دی اتانول آمین در برج جذب پرشده

دوره 31، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 27-39

مرتضی افخمی پور؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری