نویسنده = �������� �������� �������������� ��������������
فلوراید زدایی از آب آشامیدنی با ستون جذب بستر ثابت با استفاده از جاذب ارزان قیمت بوکسیت

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 17-24

حسن پهلوانزاده؛ حمیدرضا زارع نژاد اشکذری