نویسنده = ������������ ������
مدل سازی و مطالعه تجربی ماندگی فاز گاز در یک ستون حبابی همزن دار

دوره 40، شماره 3، آذر 1400، صفحه 273-284

اسمائیل اکبری؛ احد قائمی؛ محمد تقی صادقی


مطالعه تجربی و بهینه‏ سازی جذب سطحی گاز کربن دی اکسید توسط جاذب پلیمری میکرومتخلخل

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 95-104

حمید رمضانی پور؛ احد قائمی؛ حسین قنادزاده گیلانی


بررسی تجربی مکانیسم‌های انتقال جرم و مدل سطح پاسخ جذب گاز کربن دی‌اکسید در نانو سیال آب ـ آلومینیوم هیدروکسید

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 105-113

سید زهیر بلورچیان تبریزی؛ احد قائمی؛ شاهرخ شاه حسینی


مطالعه تجربی جذب کربن‌دی‌اکسید با استفاده از محلول آبی پتاسیم هیدروکسید

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 115-126

زهرا رستگار؛ احد قائمی؛ منصور شیروانی


مطالعه تجربی اثر دوران بدنه سیکلون بر روی ‌بازده سیکلون‌ها

دوره 39، شماره 3، آبان 1399، صفحه 259-266

سید سامان صالح یار؛ منصور شیروانی؛ احد قائمی


بررسی هیدرودینامیک سانتریفیوژ گازی با استفاده از تحلیل CFD

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 89-101

محمدرضا محمدی جوزانی؛ یعقوب بهجت؛ شاهرخ شاه حسینی؛ احد قائمی