نویسنده = حسین قنادزاده گیلانی
بررسی جذب نیکل از محیط آبی توسط کربن پوست پرتقال

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 231-246

حدیثه معصومی؛ فاطمه صغری یحیی زاده؛ حسین قنادزاده گیلانی


بررسی تعادل فازی اسید بوتیریک در محلول آبی با استفاده از حلال‌های آلی (متیل اتیل کتون و دی اتیل اتر)

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 265-282

حسین قنادزاده گیلانی؛ حدیثه معصومی؛ زینب نوروز زاده ثانی


مطالعه مقایسه حذف فلز روی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا خام و اصلاح شده با نانو جاذب مغناطیسی

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 57-70

حدیثه معصومی؛ محدثه یوسفی؛ حسین قنادزاده گیلانی


بررسی جذب سطحی فسفریک اسید از محیط آبی توسط سبوس گندم و پوست موز

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 175-192

حدیثه معصومی؛ ثمین حقیقی پور؛ حسین قنادزاده گیلانی


بررسی کارایی زئولیت کلینوپتیلولیت طبیعی در حذف منیزیم از محلول‌های آبی

دوره 40، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 55-73

حدیثه معصومی؛ سکینه ردایی؛ حسین قنادزاده گیلانی


مطالعه تجربی و بهینه‏ سازی جذب سطحی گاز کربن دی اکسید توسط جاذب پلیمری میکرومتخلخل

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 95-104

حمید رمضانی پور؛ احد قائمی؛ حسین قنادزاده گیلانی


اثر نمک های فسفات در استخراج مالیک اسید به وسیله سامانه ی دو فازی آبی

دوره 39، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 167-175

حدیثه معصومی؛ حسین قنادزاده گیلانی


بررسی عامل‌های مؤثر بر سامانه دو فازی دارای پلی اتیلن گلیکول4000 گرم بر مول و نمک های فسفات در استخراج مالیک اسید

دوره 39، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 177-184

حدیثه معصومی؛ طاهره جنگجوی شالدهی؛ حسین قنادزاده گیلانی


بررسی پارامترهای مؤثر بر استخراج والریک اسید به کمک سامانه‌های دوفازی آبی

دوره 39، شماره 3، آبان 1399، صفحه 155-162

حسین قنادزاده گیلانی؛ طاهره جنگجوی شالدهی


بررسی پارامترهای مؤثر بر استخراج آسکوربیک اسید به کمک نمک‌های سولفات و پلی اتیلن گلیکول در سامانه‌های دوفازی آبی

دوره 39، شماره 3، آبان 1399، صفحه 163-170

طاهره جنگجوی شالدهی؛ حدیثه معصومی؛ حسین قنادزاده گیلانی؛ هلن حسین‌پور


بررسی جذب فنل از محلول‌های آبی با استفاده از کربن هسته انار

دوره 36، شماره 4، دی 1396، صفحه 145-159

حسین قنادزاده گیلانی؛ علی قنادزاده گیلانی؛ پریسا آزمون