نویسنده = �������� ������ �������� ������
ساخت غشای نانومتخلخل پلی(وینیلیدن فلوئوراید) و بررسی عملکرد آن

دوره 32، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 15-29

آرش یونس نیا لهی؛ احمد اکبری؛ مجید بوجاران