نویسنده = �������� ���������������� ��������
بررسی عامل‌های تعلیق کننده بر توزیع اندازه ذره ها در پلیمریزاسیون تعلیقی استایرن در راکتور مقیاس نیمه صنعتی شرکت پتروشیمی تبریز

دوره 32، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 31-39

علی حمزه زاده گرمی؛ عبدالله سمیعی بیرق؛ محمد سمیع پورگیری؛ نصرالله مجیدیان