نویسنده = ���������� ��������
تعیین حریم ایمن خطوط لوله انتقال گاز ترش به روش ارزیابی کمی ریسک

دوره 32، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 57-71

مجتبی باقری؛ ناصر بدری؛ داود رشتچیان؛ هوشنگ اقبالیان