نویسنده = �������������� ������
محافظت از گرفتگی زیستی حسگرها در محیط دریایی

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 251-265

مجتبی خانی؛ علی بهرامی؛ وحید مومنی


بررسی سازوکار اثر منبع نیتروژن موجود در محیط کشت روی pH محیط و تولید پلی گاماگلوتامات توسط فلاووباکتریوم

دوره 34، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 87-96

اسماء چگنی؛ علی بهرامی؛ مجتبی خانی؛ محمد داوود غفاری