نویسنده = ���������� ������������ ����������������
کاربرد روش های مکانیک کوانتومی نیمه تجربی در تخمین برهمکنش های مولکول های زیستی

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 323-344

محمدحسین کریمی جعفری؛ روح اله فیروزی*؛ صالح باقری