نویسنده = باقری، صالح
کاربرد روشهای مکانیک کوانتومی نیمه تجربی در تخمین برهمکنشهای مولکولهای زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

محمدحسین کریمی جعفری؛ روح اله فیروزی*؛ صالح باقری