نویسنده = ���������� ����������
پتانسیل سنجی مزرعه های خورشیدی با روش های تصمیم گیری چند معیاره در ایران

دوره 40، شماره 3، آذر 1400، صفحه 251-271

اکبر ملکی؛ پوریا لطفی؛ رضا شهرکی شهدآبادی؛ محمد حسین احمدی