نویسنده = ������������������ �������� ������
بررسی استفاده از فرایند اکسایش پیشرفته درحذف ترکیب های نیتروژن دار از شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان

دوره 31، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 33-38

بهروز کریمی؛ محمد حسن احرامپوش؛ اصغر ابراهیمی؛ مهدی مختاری