نویسنده = ������������ ����������
سنتز سلولز میکروبی از سویه بومی و بررسی شبکه نانو الیافی به دست آمده از ساکاریدهای گوناگون

دوره 31، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 79-93

رامین خواجوی؛ امین مفتاحی؛ ابراهیم جهانگیریان اصفهانی؛ مرتضی ستاری