نویسنده = �������� ������ ������������ ������������