نویسنده = ������������ ����������������
بهسازی و تعیین درجه ‌استیل‌زدایی کیتوزان با روش تیتراسیون پتانسیل سنجى و طیف‌نمایی زیر قرمز

دوره 31، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 13-20

مرتضی حسن زاده کفشگری؛ محمد خرم؛ محسن منصوری؛ عبدالرضا صمیمی