نویسنده = �������������������� ������
مقایسه ساختار شیمیایی لیگنین های MWL و EL استخراج شده از چوب صنوبر دلتوئیدس

دوره 30، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 67-82

سید احمد میرشکرایی؛ علی عبدالخانی؛ یحیی همزه؛ علی نقی کریمی