نویسنده = ���������� ��������
مقایسه ساختار شیمیایی لیگنین های MWL و EL استخراج شده از چوب صنوبر دلتوئیدس

دوره 30، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 67-82

سید احمد میرشکرایی؛ علی عبدالخانی؛ یحیی همزه؛ علی نقی کریمی


بهبود فرایند تهیة خمیر کاغذ شیمیایی ـ مکانیکی اکالیپتوس با استفاده از سورفکتانت‌ها

دوره 30، شماره 3، آذر 1390، صفحه 77-83

یحیی همزه؛ مسعود کمره ئی؛ سعید مهدوی؛ محمد آزاد فلاح؛ سحاب حجازی؛ سید محمد هاشمی نجفی