نویسنده = �������� ���������� ��������
پایداری گرمایی نانو فیبر سلولزی سیانو اتیل دار شده

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 91-97

حمید خدابنده لو؛ محمد آزاد فلاح


بهبود فرایند تهیة خمیر کاغذ شیمیایی ـ مکانیکی اکالیپتوس با استفاده از سورفکتانت‌ها

دوره 30، شماره 3، آذر 1390، صفحه 77-83

یحیی همزه؛ مسعود کمره ئی؛ سعید مهدوی؛ محمد آزاد فلاح؛ سحاب حجازی؛ سید محمد هاشمی نجفی