نویسنده = ���������� ������������������ ����������