نویسنده = ���������� �������� ������ ����������
بررسی اثر تقویت کننده مولیبدن در نانوبلورهای ZIF-8 به منظور کاربرد در جذب سطحی گازهای CO2 و CH4

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 121-137

عرفان اسدی؛ سید رضا حسینی؛ سمیه نوروزبهاری؛ سید بهروز سادات نیا؛ محمد رستمی زاده؛ محمدرضا امیدخواه نسرین؛ سید علی قدیمی