نویسنده = ������������������ ����������
بررسی سینتیک تجزیه زیستی نرمال هگزان توسط یک مجموعه قارچ جداشده از فیلتر زیستی

دوره 31، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 71-81

الهام ایرانمنش؛ روئین حلاج؛ سید مرتضی ضمیر