نویسنده = ���������� �������� ��������
تعیین ضریب های فعالیت یون ها و نمک های اصلی دریاچه اورمیه

دوره 31، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 35-43

سیما رضوان طلب؛ الهام جنت دوست؛ عارف علیپور