نویسنده = ���������� ����������
تعیین مقدار رسوب در فرایند تزریق آب به مخازن نفتی ایران

دوره 31، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 115-123

سمانه صبور؛ محمد نادر لطف اللهی؛ پویا متحدین