نویسنده = ������������ ��������
جذب سطحی یون سیانید با نانوجاذب زئولیت کلینوپتیلولیت

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 121-130

اعظم السادات قرقچیان؛ حسین محمدی منش؛ سید رضا فانی؛ محسن حکیمی