نویسنده = ���������������� ��������
بررسی پتانسیل ساقه کلزا در تولید کاغذ

دوره 30، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 83-95

رضا حسین پور؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاجدینی؛ سید محمد جواد سپیده دم؛ محمدعلی حسین