نویسنده = ������������ ����������������
سنتز سولفاتیازول در شرایط ملایم

دوره 30، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 97-103

محمدهادی قاسمی؛ سکینه مفتاح