نویسنده = ������������������ ����������
بررسی اثر جرم مولکولی رزین بر سینتیک پخت آمیزه اپوکسی/دی آمینو دی فنیل متان

دوره 30، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 105-111

فاطمه فردوسیان؛ مرتضی ابراهیمی؛ علی جان نثاری؛ شادی منتظری