نویسنده = ���������������� ��������������
ارزیابی باکتری‪های باسیلوس سابتیلیس، اسینتوباکترکالکواسیتیکوس و سودوموناس در جداسازی نامیزه آب - نفت

دوره 30، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 133-139

وحیدرضا قدیریان؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ سمیره هاشمی نجف آبادی