نویسنده = ���������� ������ ��������������
ارزیابی رابطه صدیقی ـ لوکاس و اصلاح آن برای تخمین ضریب نفوذ در سیستم های الکلی

دوره 30، شماره 3، آذر 1390، صفحه 39-43

طاهر یوسفی امیری؛ اسماعیل فاتحی فر؛ کامران قاسم زاده؛ سهراب خشنود


حذف زیستی هیدروژن سولفید در راکتور ایرلیفت بیوفیلمی سوسپانسیونی

دوره 30، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 1-9

گل محمد مجرد؛ اسماعیل فاتحی فر؛ سعید ساعدی