نویسنده = پورایوبی، مهرداد
رابطه ساختار و فعالیت در فسفرآمیدها

دوره 30، شماره 3، آذر 1390، صفحه 91-105

سعید قدیمی؛ محمدامین رشنو طائی؛ علی اصغر ابراهیمی ولموزویی؛ کیوان اسعد سامانی؛ زهرا جوانی؛ کیوان نصرت زادگان؛ مهرداد پورایوبی