نویسنده = ������������ ��������������
مطالعه‌های تعادل و سینتیک جذب زیستی کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از دانه‌های پلیمر زانتان B82

دوره 30، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 11-24

فریده گلبابایی؛ اصغر قهری؛ محمدرضا صعودی؛ عباس رحیمی فروشانی؛ آرام تیرگر