نویسنده = �������� ������������������ ��������
مطالعه خواص جداسازی گاز در غشای آلیاژی پلیمری جدید ABS/PVAc

دوره 30، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 43-51

حمیدرضا سنایی پور؛ آبتین عبادی عموقین؛ عبدالرضا مقدسی؛ علی کارگری؛ داود قنبری؛ زهرا شیخی مهرآبادی؛ مجتبی قائمی