نویسنده = �������� �������� ������������ ������
اثر زاویه تزریق در اختلاط جتی

دوره 30، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 53-60

علی صادق زاده نماور؛ جعفر صادق مقدس